01, 2014, 14:08:43 *
, . .

,
:
 
        *
, . .
01, 2014, 14:08:43

,

Choose Language

 
15 :
10:03:04
ti ginetai re paidia? den tha dosei kapoios kapoia exigisi giati pesan ta ellinika?
07:33:32
Kalo mina kai kali dinami stous syntonisistes pou dinoun  megalo agona gia to FORUM.
31, 2014, 00:48:59
kalh dynamh paidia elpizoyme syntoma na eiste kai pali online g@mo ta greeklish moy xa xa xa
30, 2014, 22:23:40
Etsi akrivos, paleoyme me to therio. Parakalo opos Min postarete mynhmata, Eyxaristo ek ton proteron
30, 2014, 22:20:20
H syntonistikh omada tou foroum sas enhmeronei oti ginontai prospa8eies na ly8ei to problhma pou parousiastike sthn Bash dedomenon.

menei na ftiaxtei h Ellinikh grammatoseira kai na anakth8oun kapoia dedomena pou xa8hkan.

me ligh ypomonh syntoma 8a eimaste kai pali on-line.

Eyxaristoume gia thn katanohsh.
Áããåëßåò Ìåëþí

: 3210
: koscross

: 124323
: 4217
: 97
: 569
( 22, 2010, 16:52:14 )

: 8
: 82
: 90
Ôåëåõôáßá ÈÝìáôá
[ 30, 2014, 22:35:36 ]

[ 16, 2014, 20:26:56 ]

[ 16, 2014, 17:19:56 ]

[ 16, 2014, 16:30:50 ]

[ 16, 2014, 16:12:23 ]

[ 16, 2014, 15:30:19 ]

[ 16, 2014, 14:33:17 ]

[ 16, 2014, 14:00:47 ]

[ 16, 2014, 11:49:36 ]

[ 16, 2014, 09:17:56 ]

[ 16, 2014, 02:14:43 ]

[ 16, 2014, 01:39:50 ]

[ 15, 2014, 23:28:06 ]

[ 15, 2014, 19:23:26 ]

[ 15, 2014, 18:37:58 ]

[ 15, 2014, 17:37:35 ]

[ 15, 2014, 16:54:16 ]

[ 15, 2014, 11:10:53 ]

[ 15, 2014, 11:03:26 ]

[ 15, 2014, 10:06:34 ]

[ 15, 2014, 05:12:21 ]

[ 14, 2014, 18:38:25 ]

[ 14, 2014, 16:09:16 ]

[ 14, 2014, 14:18:46 ]

[ 14, 2014, 14:13:58 ]

[ 14, 2014, 13:30:22 ]

[ 14, 2014, 09:21:52 ]

[ 14, 2014, 01:41:20 ]

[ 14, 2014, 00:34:35 ]

[ 14, 2014, 00:05:40 ]
Óôýë ÅìöÜíéóçò

: [1]   
   
: Ãíùñßæåé êáíåßò áí ðùëïýíôáé Single Stand Up Transmitter Case  ( 2126 )
0 1 .
0 teo
Aeromodeller Hero Member
*******


: 1073


ïõäÝí êñõðôüí õðü ôïõ çëßïõ


WWW
« : 04, 2011, 19:05:12 »

Ãíùñßæåé êáíåßò áí ðùëïýíôáé ôÝôïéåò âáëßôóåò áóöáëïýò ìåôáöïñÜò êÜðïõ óôçí ÅëëÜäá;

http://www.alibaba.com/product-gs/344415072/safety_equipment_case.html
http://www.everestcase.com/Equipment-Case-21.html
http://www.everestcase.com/uploadfile/pdf/2011111147035755.pdf
Áñ÷éêÞ ôéìÞ âáëßôóáò ãéá 1 ôåìÜ÷éï $25-28 (÷ùñßò ìåôáöïñéêÜ).

åðßóçò áí äåí ãíùñßæåé êÜðïéïò ãéá ôá ðáñáðÜíù  æçôåßôáé SPM6708 Spektrum Single Stand Up Transmitter Case
http://www.horizonhobby.com/Products/Reviews.aspx?ProdID=SPM6708
Ìå ôéìÞ ãýñù óôá €30
Ìüíï áðü ÁôôéêÞ
« : 08, 2011, 12:08:03 Giannis Zeteko »

Spektrum-DX7 || E-Starter || Wilga 2000 || EasyCub || EasyStar I || HawkSky || Easy Glider Pro || Phoenix 2000 || Phoenix EVO
Áíôþíçò Ðáðáäüðïõëïò
Åðßôéìï ÌÝëïò
Áðëü ìÝëïò
*****


: 85


« #1 : 06, 2011, 18:46:13 »

ÊáëçóðÝñá,

Ãéá ôéò âáëßôóåò ìðïñåßò íá äåßò óôï www.geramas.gr

http://www.geramas.gr/0fls/c1.asp?catid=129&l=1 åßíáé ôï óõãêåêñéìÝíï link.

Åßíáé ãéá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé õðïëïãéóôÝò êáé åßíáé éäéáßôåñçò áíôï÷Þò. Äåí íïìßæù üìùò íá åßíáé ïýôå ôçò ôéìÞò ðïõ áíáöÝñåéò áëëÜ êáé ïýôå ôéò ðïéüôçôáò. ÁõôÝò åßíáé êáëýôåñåò.

Áíôþíçò Ðáðáäüðïõëïò
0 teo
Aeromodeller Hero Member
*******


: 1073


ïõäÝí êñõðôüí õðü ôïõ çëßïõ


WWW
« #2 : 06, 2011, 23:01:28 »

×ßëéá åõ÷áñéóôþ.
Èá ðÜù íá ôéò äù êáé èá óáò ðù êáé ãéá ôéò ôéìÝò.

Spektrum-DX7 || E-Starter || Wilga 2000 || EasyCub || EasyStar I || HawkSky || Easy Glider Pro || Phoenix 2000 || Phoenix EVO
0 teo
Aeromodeller Hero Member
*******


: 1073


ïõäÝí êñõðôüí õðü ôïõ çëßïõ


WWW
« #3 : 07, 2011, 10:01:02 »

Äåí íïìßæù üìùò íá åßíáé ïýôå ôçò ôéìÞò ðïõ áíáöÝñåéò áëëÜ êáé ïýôå ôéò ðïéüôçôáò.

Ç äéáöïñÜ ôçò ôéìÞò åßíáé ÷áïôéêÞ!
Áí äå Ý÷åéò êáé "(ê)ëá(ó)úêÞ" ôçëåêáôåýèõíóç ôüôå èá áîßæåé ðåñéóóüôåñï áðü ôçí ôçëåêáôåýèõíóÞ óïõ.

Ðñïóáíáôïëßæïìáé óå éäéïêáôáóêåõÞ ôåëéêÜ.

Spektrum-DX7 || E-Starter || Wilga 2000 || EasyCub || EasyStar I || HawkSky || Easy Glider Pro || Phoenix 2000 || Phoenix EVO
hlsat
< ÓõíôïíéóôÞò >
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #4 : 07, 2011, 14:13:08 »

Ãéáóáò.Âáëéôóåò ìåôáëéêåò áëïõìéíéïõ õðáñ÷ïõí êáé óå êáôáóôçìáôá ðùëçóçò çëåêôñïíéêùí åéäùí êáé áíôáëáêôéêùí êáé äåí åéíáé ðáíáêñéâåò åéäéêá ôçò Ôåëå åéíáé öèçíåò.

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
orck
Áíþôåñï ìÝëïò
****


: 342


« #5 : 07, 2011, 15:42:24 »

Åðéóçò õðáñ÷åé êáé óôï Praktiker ðëáóôéêç èçêç ãéá çëåêôñéêï ôñõðáíé, åóõ öõóéêá èá âáëåéò ôçí ÔÊ ìåóá. Êïóôïò ðåñéðïõ 15€. Äåí å÷åé ìïñöïðïéçìåíï óöïõããáñé, ìïíï åíá ðáôï.

Åáí êáôáëáâá êáëá áðï ôï ÐÌ, ñéîå ìéá ìáôéá óôï ðáñáêáôù.
Ç ÔÊ åéíáé ç Futaba 7C êáé åéìáé áðïëõôá óéãïõñïò ïôé äåí âñéóêïõí ôá óôéê óôï ðëáóôéêï. Å÷ù ëéãá êïììáôéá áðï áõôï ôï ìáõñï óöïõããáñé ãéá íá öôéáîù ìéá öùëéá. Ïðùò ìðïñåéò íá äåéò å÷åé ìðïëéêåò èçêåò ãéá íá âáëåéò äéáöïñá ÷ñçóéìá ãéá ôçí ðôçóç óïõ êáé ãéá ìéêñïåðéóêåõåò.« : 07, 2011, 17:12:41 orck »
asterixx25
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1879


Ôñßá ðïõëÜêéá êÜèïíôáé...


« #6 : 08, 2011, 08:41:14 »

Ùñáßïò ï Ðáíáãéþôçò  PALAMAKIA
Ðïëý ðñáêôéêü êáé ÷ùñÜåé üëá ôá ðáñåëêüìåíá ôïõ ìïíôåëïäñïìßïõ ÷ùñßò ðïëëÜ êïõâáëÞìáôá  íáé

Ñßîôå êáé Üëëåò éäÝåò ãéáôß ôá äéêÜ ìïõ ôá êïõâáëÜù óå ÷áñôïêïýôéá êáé ôóÜíôåò áðï óïýðåñ-ìÜñêåô  trelos


Õ.Ã. ÅðåéäÞ ç áããåëßá áðï ôï "æçôåßôáé" ôåßíåé íá åîåëé÷èåß óå êáíïíéêü èÝìá èá ìðïñïýóå íá äéá÷ùñéóôåß óå îå÷ùñéóôü èÝìá  áðïñßá

Åßìáé futabaêéáò...ÐåéñÜæåé ?
0 teo
Aeromodeller Hero Member
*******


: 1073


ïõäÝí êñõðôüí õðü ôïõ çëßïõ


WWW
« #7 : 08, 2011, 11:12:29 »

ºóùò ôåëéêÜ åßíáé ç öèçíüôåñç êáèáñÜ áåñïìïíôåëéóôéêÞ ëýóç ãéá ìåôáöïñÜ ôçëåêáôåýèõíóçò ðïõ õðÜñ÷åé óôçí áãïñÜ:

http://www.extrememodels.gr/ShowProduct.asp?ProdID=219

Ìüëéò ìßëçóá ìå ôïí Íßêï êáé ìïõ åßðå ðùò èá öÝñåé áñêåôÝò óýíôïìá, ãéáôß óÞìåñá äåí Ý÷åé áðüèåìá.

Ç ôéìÞ ôçò ìïõ åßðå èá ðáñáìåßíåé ßäéá.
« : 08, 2011, 16:36:43 0 teo »

Spektrum-DX7 || E-Starter || Wilga 2000 || EasyCub || EasyStar I || HawkSky || Easy Glider Pro || Phoenix 2000 || Phoenix EVO
Giannis Zeteko
Ãåíéêüò óõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
*****


: 6490


áìá ôá 'ðÜñù' èá ðÜñù öüñá áðï 'êéôñéíá ðïäçëáôá'


WWW
« #8 : 08, 2011, 12:05:17 »

óùóôÞ ç ðáñáôÞñçóç ôïõ ÃáëÜôç
ôï èÝìá èá ìåôáôñáðåß êáé èá ìåôáöåñèåß åíôüò ïëßãïõ óôïí áíÜëïãï ðéíÜêá. ola kala

Glider Team 
orck
Áíþôåñï ìÝëïò
****


: 342


« #9 : 08, 2011, 16:15:28 »

Äåí åé÷á êáôáëáâåé ïôé óå åíäéáöåñåé êáé ìåôáëëéêç âáëéôóá ãéá ÔÊ, íïìéæá ïôé øá÷íåéò ìïíï ðëáóôéêç.  trelos
Ïñéóôå áëëåò äõï áðï êáôáóôçìáôá óôçí Áèçíá, óôá 25€ ç êáèå ìéá. Ôçí âáëéôóá ðïõ å÷åé ï alpasportrc ôçí åé÷á ðáñåé êáé åãù, åéíáé êáëç ðåñéðôùóç. Äåí ìå âïëåøå ãéáôé åðñåðå íá áíáóçêùvíù ôï óöïõããáñé ãéá íá ìðåé ôï ðëáóôéêï ÷åñïõëé ôçò Futaba 7C, ìðïñåé íá åéíáé êáé äéêéá ìïõ ðáñáîåíéá.
Ï hobbyworld äõóôç÷ùò áõôïí ôïí êáéñï äåí å÷åé êáèïëïõ áðïèåìá.

http://www.hobbyworld.gr/newshop/index.php?main_page=product_info&cPath=33_207&products_id=2392

http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4_21&products_id=2234

Õðáñ÷åé ôåëïò áëëç ìéá ëõóç ôçò õöáóìáôéíçò èçêçò áðï ôçí Multiplex, óôá 15€. Äåí å÷åé ôï ìáõñï óöïõããáñé áëëá å÷åé åíá áöñùäåò õëéêï ðåñéìåôñéêá, ïõóéáóôéêá âáæåéò ôçí ÔÊ áðï ðáíù êáé êëåéíåéò ôï êáðáêé ìå öåñìïõáñ.
http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=167_261&products_id=548
: [1]   
   
 
:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc
 XHTML 1.0!  CSS!
0.692 . 28 .